Wiziging fan de Nederlânske grûnwet: privacy gefoelige telekommunikaasje better beskerme yn 'e takomst

Op 12 july 2017 joech de Nederlânske senaat unanym it foarstel fan Minister fan Binnenlânske Saken en Keninkryksrelaasjes Plasterk ta, yn 'e heine takomst, de privacy fan e-post en oare privacy gefoelige telekommunikaasje better te beskermjen. Kêst 13 lid 2 fan 'e Nederlânske grûnwet stelt dat geheimhâlding fan tillefoantsjes en telegraafkommunikaasje ûnfeilber is. Sjoen de resinte oerweldige ûntjouwings yn 'e sektor fan telekommunikaasje hat artikel 13 paragraaf 2 in update nedich. It foarstel foar de nije tekst is as folget: "elkenien is rjocht op respekt foar it geheimhâlding fan syn korrespondinsje en telekommunikaasje". De proseduere om artikel 13 fan 'e Nederlânske grûnwet te feroarjen is yn gong set.

2017-07-12

Diele