Wiziging fan de Nederlânske grûnwet: privacy gefoelige telekommunikaasje better beskerme yn 'e takomst

Op 12 july 2017 joech de Nederlânske Senaat unanym it foarstel fan Minister fan Binnenlânske Saken en Keninkryksrelaasjes Plasterk ta om yn 'e heine takomst de privacy fan e-post en oare privacy-gefoelige telekommunikaasje better te beskermjen. Artikel 13 lid 2 fan 'e Nederlânske grûnwet stelt dat geheimhâlding fan tillefoantsjes en telegraafkommunikaasje ûnskendber is. Sjoen de resinte oerweldige ûntjouwingen yn 'e sektor telekommunikaasje is artikel 13 paragraaf 2 lykwols in update nedich.

Nederlânske grûnwet

It foarstel foar de nije tekst is as folgjend: "elkenien hat rjocht op respekt foar de geheimhâlding fan syn korrespondinsje en telekommunikaasje". De proseduere om artikel 13 fan 'e Nederlânske grûnwet te feroarjen is yn gong set.

Diele
Law & More B.V.