Yn Nederlân wurdt in soad belang hechte oan it rjocht fan 'e arbeiders om te staken ...

Yn Nederlân wurdt in soad belang hechte oan it rjocht fan 'e arbeiders om te staken. Nederlânske wurkjouwers moatte stakingen tolerearje, ynklusyf de negative gefolgen dy't dit foar har kin hawwe, salang't oan 'e "regels fan spiel" wurdt foldien. Om derfoar te soargjen dat meiwurkers net wurde ôfskrikke fan it gebrûk fan dit rjocht, besleat de Nederlânske sintrale beropskeamer dat in staking de hichte fan 'e wurkleazensútkearing net beynfloedzje soe. Dit betsjut dat it deistich lean fan in wurknimmer, op basis dêrfan de wurkleazensútkearing wurdt berekkene, net mear negatyf beynfloede wurde moat troch in staking.

11-04-2017

Diele