Ferplichtingen fan 'e ferhierderôfbylding

Ferplichtingen fan de ferhierder

In hieroerienkomst hat ferskate aspekten. In wichtich aspekt hjirfan is de ferhierder en de ferplichtingen dy't hy hat tsjin 'e hierder. It útgongspunt oangeande de ferplichtingen fan de ferhierder is "it genot dat de hierder kin ferwachtsje op basis fan de hieroerienkomst". De ferplichtingen fan 'e ferhierder binne ommers nau besibbe oan' e rjochten fan 'e hierder. Konkreet betsjuttet dit útgongspunt twa wichtige ferplichtingen foar de ferhierder. Alderearst de ferplichting fan artikel 7: 203 BW om it artikel beskikber te stellen foar de hierder. Derneist jildt in ûnderhâldsplicht foar de ferhierder, of mei oare wurden de regeling fan mankeminten yn artikel 7: 204 fan it Nederlânsk Boargerlik Wetboek. Wat krekt beide ferplichtingen fan 'e ferhierder betsjutte, sil opfolgjende wurde besprutsen yn dit blog.

Ferplichtingen fan 'e ferhierderôfbylding

It ferhierd pân beskikber stelle

Wat de earste primêre ferplichting fan 'e ferhierder oanbelanget, bepaalt artikel 7: 203 fan it Nederlânsk Boargerlik Wetboek dat de ferhierder ferplicht is om it hierhûs oan' e hierder beskikber te stellen en te litten foar safier't it nedich is foar it oerienkommen gebrûk. It oerienkommen gebrûk giet bygelyks oer ferhier fan:

 • (ûnôfhinklike as net selsstannige) wenromte;
 • bedriuwsromte, yn 'e sin fan winkelromte;
 • oare bedriuwsromte en kantoaren lykas beskreaun yn artikel 7: 203a BW

It is wichtich om yn it hierkontrakt dúdlik te beskriuwen hokker gebrûk is oerienkommen troch de partijen. Nei alle gedachten sil it antwurd op 'e fraach oft de ferhierder syn ferplichting hat folbrocht, ôfhingje fan wat de partijen hawwe beskreaun yn' e hieroerienkomst oangeande de bestimming fan it hierde pân. It is dêrom wichtich net allinich om de bestimming, of teminsten it gebrûk, yn 'e hierkontrakt te jaan, mar ek om mear te beskriuwen wat de hierder op basis dêrfan kin ferwachtsje. Yn dizze kontekst giet it bygelyks oer de basisfoarsjenningen dy't nedich binne om it hierde pân op in spesifike manier te brûken. Foar it gebrûk fan in gebou as winkelromte kin de hierder bygelyks ek de beskikberens bepale fan in teller, fêste planken of skiedingsmuorren, en folslein oare easken foar in hierde romte, bygelyks bedoeld foar de opslach fan papier of skroot kin wurde ynsteld yn dizze kontekst posearre.

Underhâldsplicht (standert regeling)

Yn 'e kontekst fan' e twadde haadferplichting fan 'e ferhierder bepaalt artikel 7: 206 fan it Nederlânsk Boargerlik Wetboek dat de ferhierder ferplicht is gebreken te herstellen. Wat troch in defekt te begripen is, wurdt fierder útwurke yn artikel 7: 204 fan it Boargerlik Wetboek: in defekt is in betingst of karakteristyk fan it pân, wêrtroch it pân de hierder net it genot kin leverje dat hy kin ferwachtsje op 'e basis fan de hieroerienkomst. Wat dat oangiet omfettet neffens it Heechgerjochtshôf genot mear dan allinich de tastân fan it hierde pân as har materiële eigenskippen. Oare willekeurige beheinende omstannichheden kinne ek in defekt foarmje yn 'e betsjutting fan artikel 7: 204 BW. Besjoch yn dizze kontekst bygelyks de ferwachte tagonklikens, tagonklikens en uterlik fan it hierde pân.

Hoewol it in brede term is, omfetsje alle omstannichheden dy't it genot fan 'e hierder beheine, moatte de ferwachtingen fan' e hierder net boppe de ferwachtingen fan in gemiddelde hierder. Mei oare wurden, dit betsjut dat de hierder net mear kin ferwachtsje dan in goed ûnderhâlden pân. Derneist sille ferskate kategoryen hierfoarwerpen elk har eigen ferwachtingen ferheegje, neffens rjochtsrjocht.

Yn alle gefallen is d'r gjin defekt as it hierfoarwerp de hierder net it ferwachte genot leveret as gefolch fan:

 • in omstannichheid dy't kin wurde taskreaun oan 'e hierder op basis fan skuld of risiko. Bygelyks lytse defekten yn it hierde pân mei it each op de juridyske ferdieling fan risiko's binne foar de rekken fan 'e hierder.
 • In omstannichheid oangeande de hierder persoanlik. Dit kin bygelyks in heul lege tolerânsje beheine oangeande normale libbenslûden fan oare hierders.
 • In wirklike steuring troch tredden, lykas ferkearslawaai of lûdsoerlêst fan in terras neist it hierde pân.
 • In bewearing sûnder in wirklike steuring, in situaasje wêryn't bygelyks in buorman fan 'e hierder allinich beweart in rjocht fan wei te hawwen troch de tún fan' e hierder, sûnder dy eins te brûken.

Sanksjes yn gefal fan ynbreuk op 'e wichtichste ferplichtingen troch de ferhierder

As de ferhierder net yn steat is it hierde pân op tiid, folslein of hielendal op 'e tiid beskikber te stellen foar de hierder, dan is d'r in tekoart fan' e kant fan 'e ferhierder. Itselde jildt as d'r in mankemint is. Yn beide gefallen befettet de tekoart sanksjes foar de ferhierder en jout de hierder in oantal foegen yn dizze kontekst, lykas de bewearing fan:

 • Compliance, De hierder kin dan fan 'e ferhierder easkje om it hierde pân op tiid beskikber te meitsjen, folslein of hielendal, of it gebrek te ferhelpen. Salang't de hierder lykwols net fereasket dat de ferhierder wurdt repareare, kin de ferhierder it defekt net ferhelpe. As it middel lykwols ûnmooglik of ûnferstannich is, hoecht de ferhierder dat net te dwaan. As, oan 'e oare kant, de ferhierder de reparaasje wegeret of dat net op' e tiid docht, kin de hierder it gebrek sels ferhelpe en de kosten dêrfan fan 'e hier ôflûke.
 • Reduksje fan 'e hier, Dit is in alternatyf foar de hierder as it hierde pân net op tiid of folslein beskikber wurdt steld troch de ferhierder, of as d'r in defekt is. Reduksje fan 'e hier moat wurde opeaske fan' e rjochtbank as de kommisje foar beoardieling fan hier. De eask moat wurde yntsjinne binnen 6 moannen nei't de hierder it gebrek hat melden by de ferhierder. Fan dat momint ôf sil de hierferleging ek yngean. As de hierder lykwols dizze perioade ferrint tastean, sil syn rjocht op in hierreduksje wurde fermindere, mar sil net ferfalle.
 • Beëindiging fan de hieroerienkomst as gebrek oan hier genot folslein ûnmooglik makket. As in mankemint dat de ferhierder net hoecht te ferhelpen, bygelyks om't remedie ûnmooglik is of útjeften nedich is dy't yn 'e opjûne omstannichheden net ridlik kinne wurde ferwachte, mar dat makket it genot dat de hierder folslein ferwachtsje koe, sawol de hierder de hierder lost it hierkontrakt op. Yn beide gefallen kin dit wurde dien troch in bûtenrjochtlike ferklearring. Faak binne lykwols net alle partijen it iens mei de ûntbining, sadat juridyske prosedueres noch moatte wurde folge.
 • Kompensaasje, Dizze eask is allinich te tankjen oan de hierder as de tekoart, lykas de oanwêzigens fan in defekt, ek kin wurde taskreaun oan de ferhierder. Dit is bygelyks it gefal as it gebrek ûntstie nei it oangean fan 'e hierkontrakt en kin wurde taskreaun oan' e ferhierder, om't hy bygelyks net genôch ûnderhâld hat útfierd op it hierde pân. Mar ek, as in beskate defekt al oanwêzich wie doe't de hierkontrakt waard oangien en de ferhierder op dat stuit bewust wie, hie it wite moatten of de hierder ynformeare dat it hierde pân net it defekt hie.

Binne jo as hierder as ferhierder belutsen by it skeel oangeande oft de ferhierder al of net oan 'e betingsten foldocht? Of wolle jo mear witte oer bygelyks it oplizzen fan sanksjes tsjin de lânhearre? Nim dan kontakt op Law & More. Ús advokaten foar unreplik guod binne saakkundigen yn pachterjocht en jouwe jo bliid juridyske bystân as advys. Oft jo no in hierder binne as ferhierder, at Law & More wy nimme in persoanlike oanpak en tegearre mei jo sille wy jo situaasje besjen en de (folch) strategy bepale.

Law & More