Pregnancy diskriminaasje op ferlinging fan wurkgelegenheid kontrakt

Pregnancy diskriminaasje op ferlinging fan wurkgelegenheid kontrakt

Ynlieding

Law & More koartlyn ried in meiwurker fan de Wijeindhoven Stifting yn har oanfraach by it Kolleezje Rechten voor de Mens of de stifting fanwegen har swangerskip in ferbean ûnderskied makke hat op grûn fan seks en om har diskriminaasjeklacht achteleas om te gean.

De Ried foar de Rjochten fan de Minske is in ûnôfhinklik bestjoersorgaan dat ûnder oare yn yndividuele gefallen beoardielet oft der sprake is fan diskriminaasje op it wurk, yn it ûnderwiis of as konsumint.

Stichting Wijeindhoven is in stichting dy't wurk docht foar de gemeente fan Eindhoven op it mêd fan it sosjale domein. De stichting hat sa'n 450 meiwurkers en wurket mei in budzjet fan 30 miljoen euro. Fan dy meiwurkers binne sa'n 400 generalisten dy't kontakt hâlde mei sa'n 25,000 Eindhoven ynwenners fan acht buertteams. Us klant wie ien fan de generalisten.

Op 16 novimber 2023 die de Ried syn útspraak.

De wurkjouwer makke diskriminaasje fan geslacht ferbean

Yn 'e proseduere bewearde ús kliïnt feiten dy't geslachtsdiskriminaasje suggerearje. It kolleezje fûn op grûn fan wat se yntsjinne hat dat har prestaasje foldie oan de easken. Fierders hat de wurkjouwer har nea ta ferantwurding roppen foar tekoartkommingen yn har prestaasje.

De meiwurker wie in skoft ôfwêzich fanwege swierwêzen en âlderskip. Oars wie se nea ôfwêzich. Foarôfgeand oan ôfwêzigens krige se noch goedkarring om training te folgjen.

In dei nei't se weromkaam, hie de meiwurker in gearkomste mei har supervisor en har personielsoffisier. By it petear is oanjûn dat it wurk fan de meiwurkster nei ôfrin fan har tydlik kontrakt net trochset wurde soe.

De wurkjouwer joech letter oan dat it beslút om net te fernijen soe komme troch gebrek oan sichtberens op it wurkplak. Dat is nuver om't de meiwurker in ambulante funksje beklaaide en sadwaande benammen op yndividualistyske basis operearre.

It kolleezje fynt dat:

'de fertochte hat net oantoand dat de (ôfwêzigens yn ferbân mei de meiwurker) swangerskip net de reden wie foar it net fernijen fan it wurkkontrakt. De fertochte makke dêrom direkte geslachtsdiskriminaasje tsjin de oanfreger. Direkte diskriminaasje is ferbean, útsein as in wetlike útsûndering jildt. Der is noch net oantoand noch oantoand dat dat it gefal is. It Kolleezje fynt dan ek dat de fertochte ferbeane geslachtsdiskriminaasje tsjin de oanfreger hat makke troch net in nij wurkkontrakt oan te gean mei de oanfreger."

Sachtleaze behanneling fan diskriminaasje klacht

It wie net bekend binnen Wijeindhoven wêr en hoe in diskriminaasje klacht yntsjinje. Dêrom die de meiwurker in skriftlike diskriminaasjeklacht yn by de direkteur en manager. De direkteur antwurde dat er ynterne ûndersiken dien hie en op grûn dêrfan it stânpunt fan de meiwurker net diele. De direkteur wiist op de mooglikheid om in klacht yn te tsjinjen by de eksterne fertrouwensadviseur. Der wurdt dan in klacht yntsjinne by dy fertrouwensadviseur. Dy lit dan witte dat de fertochte op it ferkearde adres is. De fertrouwensadviseur lit har witte dat er gjin wierheid fynt, lykas it hearren fan beide kanten fan it argumint of it útfieren fan in ûndersyk. De meiwurker freget de direkteur dan nochris om de klacht te behanneljen. De direkteur lit har dan witte dat er syn stânpunt behâldt om't de yntsjinne klacht gjin nije feiten en omstannichheden befettet.

Nei bekend makke te hawwen dat der mei de rjochten fan de minske fierder aksje dien is, hat Wijeindhoven oanjûn ree te wêzen om fierdere wurkgelegenheid of kompensaasje te besprekken op betingst dat de klacht by it kolleezje ynlutsen wurde soe.

It kolleezje merkt yn dit ferbân it folgjende op:

“dat, nettsjinsteande de tige redeneare en konkrete diskriminaasjeklacht fan de oanfreger, de fertochte de klacht net fierder ûndersocht. Neffens it kolleezje hie de fertochte dat dwaan moatten. Yn sa'n gefal kin it tige beknopte antwurd fan de direkteur net foldwaan. Troch sûnder harksitting te oardieljen dat der net genôch ynhâld wie foar in diskriminaasjeklacht, is de fertochte mislearre yn syn ferplichting om de klacht fan de oanfreger foarsichtich te behanneljen. Boppedat freget in klacht oer diskriminaasje altyd in mei redenearre reaksje.”

Reaksje fan Wijeindhoven

Neffens de Eindhovens Dagblad, WijeindhovenIt antwurd is: “Wy nimme dit oardiel serieus. Diskriminaasje yn elke foarm giet rjocht tsjin ús noarmen en wearden yn. It spyt ús dat wy ûnbewust de yndruk joegen dat wy in kontrakt net ferlinge hawwe fanwege swierwêzenklachten. Wy sille it advys ter harte nimme en ûndersykje hokker ferbetteringsstappen wy moatte nimme."

Reaksje fan Law & More

Law & More ferwolkommet it oardiel fan de Minskerjochtenried. It bedriuw draacht graach by oan it bestriden fan diskriminaasje. Diskriminaasje yn ferbân mei swangerskip moat bestriden wurde om gelikensens op it wurk te befoarderjen.

Law & More