Erkenning as sponsor

Erkenning as sponsor

Bedriuwen bringe geregeld meiwurkers út it bûtenlân nei Nederlân. Erkenning as sponsor is ferplichte as jo bedriuw in ferbliuwsfergunning oanfreegje wol foar ien fan 'e folgjende doelen fan ferbliuw: heechoplate migrant, ûndersikers yn' e betsjutting fan Richtline EU 2016/801, stúdzje, au pair, of útwikseling.

Wannear kinne jo oanfreegje foar erkenning as sponsor?

Jo kinne oanfreegje by de IND foar Erkenning as sponsor as bedriuw. De fjouwer kategoryen wêrfoar Erkenning as sponsor brûkt wurde kin binne wurkgelegenheid, ûndersyk, stúdzje, of útwikseling.

By wurkgelegenheid kin tocht wurde oan ferbliuwsfergunningen foar wurkgelegenheid mei as doel kennismigrant te wêzen, wurk as wurknimmer út te fieren, seizoenswurk, learling, oerstap binnen in bedriuw of bedriuw, of ferbliuw yn it gefal fan in hâlder fan de European Blue Card. Wat ûndersyk oanbelanget kin men in ferbliuwsfergunning oanfreegje foar ûndersyk mei it doel as bedoeld yn Richtlijn EU 2016/801. De kategory stúdzje giet om ferbliuwsfergunningen mei it doel fan stúdzje. Uteinlik giet it by de útwikselingskategory om ferbliuwsfergunningen mei kulturele útwikseling of au pair as doel.

De betingsten foar Erkenning as sponsor

De folgjende betingsten jilde by it beoardieljen fan de oanfraach foar erkenning as sponsor:

  1. Yngong yn it hannelsregister;

Jo bedriuw moat registrearre wurde yn it hannelsregister.

  1. De kontinuïteit en solvabiliteit fan jo bedriuw is genôch fersekere;

Dat betsjut dat jo bedriuw foar in langere perioade oan al syn finansjele ferplichtings foldwaan kin (kontinuïteit) en dat it bedriuw finansjele tsjinslaggen opfange kin (solvabiliteit).

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kin de IND advisearje oer de kontinuïteit en solvabiliteit fan in bedriuw. De RVO brûkt foar start-ups in puntensysteem fan maksimaal 100 punten. In begjinnende ûndernimmer is in bedriuw dat minder as oardel jier bestiet of noch oardel jier bedriuwsaktiviteiten útfiere moat. De start-up moat minimaal 50 punten hawwe foar in posityf advys fan de RVO. Mei genôch punten en dus in positive miening wurdt it bedriuw erkend as referint.

It puntensysteem bestiet út de ynskriuwing by de Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK) en it bedriuwsplan. Earst kontrolearret de RVO oft it bedriuw ynskreaun is by de KvK. Ek wurdt sjoen oft der sûnt de oanfraach foar Erkenning as sponsor feroarings west hawwe fan bygelyks oandielhâlders of partners, mar ek oft der in oername, surseance of fallisemint west hat.

It bedriuwsplan wurdt dan beoardiele. De RVO evaluearret it bedriuwsplan basearre op merkpotinsjeel, organisaasje en bedriuwsfinansiering.

By it beoardieljen fan it earste kritearium, merkpotinsjeel, sjocht de RVO nei it produkt of tsjinst, en wurdt in merkanalyse taret. It produkt of tsjinst wurdt evaluearre neffens har skaaimerken, tapassing, merkferlet en unike ferkeappunten. De merkanalyse is kwalitatyf en kwantitatyf en rjochtet him op har eigen spesifike bedriuwsomjouwing. De merkanalyse rjochtet him ûnder oare op potinsjele klanten, konkurrinten, yntreebarriêres, priisbelied en risiko's.

Dêrnei beoardielet de RVO it twadde kritearium, de organisaasje fan it bedriuw. De RVO hâldt rekken mei de organisaasjestruktuer fan it bedriuw en de ferdieling fan kompetinsjes.

It lêste kritearium, finansiering, wurdt beoardiele troch de RVO op basis fan solvabiliteit, omset en liquiditeitsprognose. It is essinsjeel dat it bedriuw alle takomstige finansjele swierrichheden foar trije jier kin absorbearje (solvabiliteit). Derneist moat de omsetprognoaze plausibel lykje en moat it ôfstimme op merkpotinsjeel. Uteinlik - binnen trije jier - moat de cashflow út eigentlike bedriuwsaktiviteiten posityf wêze (liquiditeitsprognose).

  1. Jo bedriuw is net fallyt of moat noch in surseance krije;
  2. De betrouberens fan 'e oanfreger of de natuerlike of rjochtspersoanen of ûndernimmingen dy't direkt of yndirekt belutsen binne by de ûndernimming is genôch fêststeld;

De folgjende foarbylden dienen om situaasjes te yllustrearjen dêr't de IND fan betinken is dat der gjin betrouberens is:

  • As jo ​​bedriuw of de belutsen (rjochts)persoanen trije kear yn it jier fallyt gien binne foar it oanfreegjen fan Erkenning as sponsor.
  • Jo bedriuw hat fjouwer jier foar it oanfreegjen fan erkenning as sponsor in boete krigen foar belestingfergryp.
  • Jo bedriuw hat yn de fjouwer jier foarôfgeand oan de oanfraach foar erkenning as sponsor trije of mear boetes krigen ûnder de Aliens Act, Foreign Nationals Employment Act, of de Minimumlean and Minimum Holiday Allowance Act.

Neist boppesteande foarbylden kin de IND in Certificate of Good Conduct (VOG) oanfreegje om de betrouberens te beoardieljen.

  1. Erkenning as sponsor fan de oanfreger of juridyske entiteiten of bedriuwen dy't direkt of yndirekt belutsen binne by dat bedriuw binnen fiif jier fuort foarôfgeand oan de oanfraach is ynlutsen;
  2. De oanfreger foldocht oan de easken dy't ferbân hâlde mei it doel dêr't de frjemdling foar ferbliuwt of yn Nederlân ferbliuwe wol, wêrby't it neilibjen en neilibjen fan in gedrachskoade omfetsje kin.

Neist de boppesteande betingsten dy't foldien wurde moatte, besteane ekstra betingsten foar de kategoryen ûndersyk, stúdzje en útwikseling.

De proseduere 'Erkenning as sponsor'

As jo ​​bedriuw foldocht oan de beskreaune betingsten, kinne jo oanfreegje foar Erkenning as sponsor by de IND troch it oanfraachformulier 'Erkenning as sponsor' yn te foljen. Jo sille alle fereaske dokuminten sammelje en dizze taheakje oan 'e applikaasje. De folsleine oanfraach, ynklusyf de opfrege dokuminten, moat per post nei de IND stjoerd wurde.

Neidat jo de oanfraach foar Erkenning as sponsor ferstjoerd hawwe, krije jo in brief fan de IND mei it oanfraachjild. As jo ​​foar de oanfraach betelle hawwe, hat de IND 90 dagen om oer jo oanfraach te beslissen. Dizze beslútperioade kin ferlingd wurde as jo oanfraach net kompleet is of as ekstra ûndersyk nedich is.

De IND beslút dan oer jo oanfraach foar Erkenning as sponsor. As jo ​​oanfraach ôfwiisd wurdt, kinne jo beswier yntsjinje. As it bedriuw as sponsor erkend wurdt, wurde jo registrearre op de IND-webside yn it Iepenbier Register fan Erkende Sponsors. Jo bedriuw bliuwt in referent oant jo de Erkenning beëinigje of as jo net mear foldogge oan de betingsten.

De ferplichtingen fan in autorisearre sponsor

As autorisearre sponsor hawwe jo de plicht om te ynformearjen. Op grûn fan dizze plicht moat de autorisearre sponsor de IND binnen fjouwer wiken melde oer alle feroaringen yn 'e situaasje. Feroarings kinne relatearre wurde oan de status fan 'e bûtenlânske nasjonaliteit en de erkende sponsor. Dizze feroarings kinne troch it meldingsformulier oan de IND melde.

Derneist moatte jo as autorisearre sponsor ynformaasje oer de bûtenlânske steatsboarger yn jo registers hâlde. Jo moatte dizze ynformaasje fiif jier bewarje fanôf jo ophâlde de autorisearre sponsor te wêzen fan 'e frjemdling. As autorisearre sponsor hawwe jo in administraasje- en retinsjeplicht. Jo moatte de ynformaasje oer de frjemdling by de IND ynleverje kinne.

Fierder hawwe jo as autorisearre sponsor in soarchplicht foar de frjemdling. Jo moatte bygelyks de bûtenlânske boarger ynformearje oer de betingsten fan yngong en ferbliuw en oare relevante regeljouwing.

Ek as autorisearre sponsor binne jo ferantwurdlik foar it weromkommen fan 'e frjemdling. Om't de bûtenlânske steatsboarger syn famyljelid sponsort, binne jo net ferantwurdlik foar it werombringen fan it famyljelid fan 'e frjemdling.

As lêste kontrolearret de IND oft de autorisearre sponsor har ferplichtings neikomt. Yn dat ramt kin in bestjoerlike boete oplein wurde, of kin de Erkenning as sponsor troch de IND skorst of ynlutsen wurde.

De foardielen fan erkend wurde as sponsor

As jo ​​​​bedriuw as sponsor erkend wurdt, komt dit mei guon foardielen. As erkende sponsor hawwe jo gjin ferplichting om in minimum of maksimum oantal oanfragen per jier yn te tsjinjen. Boppedat moatte jo minder stypjende dokuminten yntsjinje taheakke oan jo oanfraachformulier, en kinne jo online ferbliuwsfergunningen oanfreegje. Uteinlik is it doel om binnen twa wiken te beslissen oer in erkende sponsoroanfraach. Sa fasilitearret erkend wurde as sponsor it proses fan it oanfreegjen fan in ferbliuwsfergunning foar wurknimmers út it bûtenlân.

Us advokaten binne saakkundigen yn ymmigraasjerjocht en binne entûsjast om jo advys te jaan. Binne jo help nedich mei de oanfraach foar erkenning as sponsor of hawwe jo noch fragen nei it lêzen fan dit artikel? Us advokaten by Law & More binne mear dan ree om jo te helpen.

Law & More