De ins en outs fan it wetlike twa-tier bedriuw

De ins en outs fan it wetlike twa-tier bedriuw

It wetlike twadielbedriuw is in spesjale bedriuwsfoarm dy't kin jilde foar de NV en BV (lykas de koöperaasje). It wurdt faak tocht dat dit allinich jildt foar ynternasjonaal operearjende groepen mei in diel fan har aktiviteiten yn Nederlân. Dit hoecht lykwols net needsaaklik it gefal te wêzen; it struktuerregime kin earder tapaslik wurde dan men soe ferwachtsje. Is dit wat dat moat wurde foarkommen of hat it ek syn foardielen? Dit artikel besprekt de yns en outs fan it wetlike bedriuw mei twa nivo's en stelt jo yn steat in goede beoardieling te meitsjen fan har effekten.

De ins en outs fan it wetlike twa-tier bedriuw

It doel fan it wetlike bedriuw mei twa nivo's

It wetlike bedriuw mei twa nivo's waard yntrodusearre yn ús juridysk systeem fanwege de ûntwikkeling fan oandielhâlderskip yn 'e midden fan' e foarige ieu. Wêr't eartiids mearderheidsoandielers wiene foar de lange termyn, waard it hieltyd faker (sels foar pensjoenfûnsen) om koart te ynvestearjen yn in bedriuw. Om't dit ek liede ta minder belutsenens, koe de Algemiene Gearkomste fan Oandielhâlders (hjirnei 'GMS') minder yn steat wêze om tafersjoch te hâlden op it management. Dit late de wetjouwer om yn 'e jierren santich it wetlike bedriuw mei twa nivo's yn te fieren: in spesjale foarm fan saken wêryn strangere tafersjoch wurdt socht yn in lykwicht tusken arbeid en kapitaal. Dit lykwicht is bedoeld om te berikken troch de taken en foegen fan 'e Rie fan Tafersjoch (hjirnei' SB ') oan te skerpen en troch in bedriuwsried yn te fieren ten koste fan' e macht fan 'e GMS.

Tsjintwurdich is dizze ûntwikkeling yn oandielhâlderskip noch relevant. Om't de rol fan in protte oandielhâlders yn grutte bedriuwen passyf is, kin it barre dat in lytse groep oandielhâlders de lieding nimt yn GMS's en in soad macht útoefent oer it management. De koarte doer fan oandielhâlderskip stimuleart in fisy op koarte termyn wêryn de oandielen sa gau mooglik yn wearde moatte tanimme. Dit is in nauwe werjefte fan 'e belangen fan it bedriuw, om't belanghawwenden fan it bedriuw (lykas har meiwurkers) profitearje fan in fisy op lange termyn. De Corporate Governance Code sprekt yn dizze kontekst fan 'lange termyn skepping fan wearden'. Dêrom is it wetlike bedriuw mei twa nivo's hjoed noch in wichtige bedriuwsfoarm, dy't as doel hat it lykwicht fan belangen fan belanghawwenden te ferbetterjen.

Hokker bedriuwen komme yn oanmerking foar it struktuerregime?

De wetlike regels fan twa nivo's (yn it Nederlânsk ek wol it struktuerregime neamd as 'structuurrregime') binne net direkt ferplicht. De wet stelt easken wêr't in bedriuw oan moat foldwaan foardat oanfraach nei in bepaalde perioade ferplicht kin wurde (útsein as d'r in ûntheffing is, dy't hjirûnder wurdt besprutsen). Dizze easken binne fêstlein yn seksje 2: 263 fan it Nederlânsk Boargerlik Wetboek ('DCC'):

 • De ynskreaun haadstêd fan it bedriuw tegearre mei de reserves opjûn op 'e balâns, ynklusyf de taljochting bedragen oan teminsten in bedrach bepaald troch Keninklik Beslút (op it stuit fêst op € 16 miljoen). Dit omfettet ek de weromkochte (mar net annulearre) oandielen en alle ferburgen reserves lykas werjûn yn 'e taljochtingen.
 • It bedriuw, as in ôfhinklik bedriuw dêrfan, hat in Undernimmingsried basearre op in wetlike ferplichting.
 • Minstens 100 meiwurkers yn Nederlân binne yn tsjinst troch it bedriuw en it ôfhinklike bedriuw. It feit dat de meiwurkers gjin permaninte of folsleine tsjinst hawwe, spilet hjir gjin rol yn.

Wat is in ôfhinklik bedriuw?

In wichtich konsept fan dizze easken is de ôfhinklik bedriuw, D'r is faak in misferstân dat de wetlike regels fan twa nivo's net jilde foar it memmebedriuw, bygelyks om't it net it memmebedriuw is dat de Undernimmingsried hat oprjochte, mar it dochterbedriuw. It is dêrom ek wichtich om te kontrolearjen oft oan beskate betingsten is foldien foar oare bedriuwen binnen de groep. Dizze kinne telle as ôfhinklike bedriuwen (neffens artikel 2: 152/262 DCC) as se binne:

 1. in juridyske persoan wêrop it bedriuw as ien of mear ôfhinklike bedriuwen, allinich as mienskiplik en foar har as har eigen account, draach teminsten de helte fan it ynskreaune kapitaal by,
 2. in bedriuw wêrfan bedriuw is registrearre yn it kommersjele register en wêrfoar it bedriuw as in ôfhinklik bedriuw is folslein oanspraaklik as partner foar tredden foar alle skulden.

Frijwillige oanfraach

Uteinlik is it mooglik sollisitearje it (folslein as beheind) boerdsysteem mei twa nivo's frijwilligers, Yn dat gefal is allinich de twadde eask oangeande de Undernimmingsried fan tapassing. De wettige regels fan twa nivo's binne dan fan tapassing sa gau as se binne opnommen yn 'e statuten fan it bedriuw.

De formaasje fan it wetlike bedriuw mei twa nivo's

As it bedriuw oan de hjirboppe neamde easken foldocht, is it wetlik kwalifisearre as in 'grut bedriuw'. Dit moat binnen twa moanne nei it oannimmen fan 'e jierrekken troch de GMS wurde rapporteare oan it hannelsregister. In weilitting fan dizze registraasje telt as in ekonomysk fergryp. Fierder kin elke legitimearjend ynteressearre partij de rjochtbank freegje dizze registraasje te meitsjen. As dizze registraasje trije jier kontinu yn it hannelsregister hat west, is it struktuerregime fan tapassing. Op dat stuit moatte de statuten oanpast wêze om dit regime te fasilitearjen. De perioade foar de tapassing fan 'e wetlike regels fan twa nivo's begjint pas te rinnen as de registraasje is makke, sels as de notifikaasje is weilitten. De registraasje kin yn 't tuskentiid wurde ûnderbrutsen as it bedriuw net mear foldocht oan' e boppesteande easken. As it bedriuw wurdt op 'e hichte brocht dat it opnij foldocht, begjint de perioade fanôf it begjin (útsein as de perioade ferkeard waard ûnderbrutsen).

(Partiel) ûntheffing

De notifikaasjeplicht is net fan tapassing yn it gefal fan in folsleine ûntheffing. As it struktuerregime fan tapassing is, sil dit ophâlde te bestean sûnder in ôfslachperioade. De folgjende ûntheffingen folgje fan 'e wet:

 1. It bedriuw is in ôfhinklik bedriuw fan in juridyske entiteit wêrop it folsleine of mitige struktuerregime fan tapassing is, Mei oare wurden, de dochterûndernimming is frijsteld as it (mitige) boerdsysteem mei twa nivo's jildt foar de âlder, mar oarsom liedt net ta in ûntheffing foar de âlder.
 2. De bedriuw treedt op as management- en finânsjebedriuw yn in ynternasjonale groep, útsein dat de meiwurkers yn tsjinst fan it bedriuw en de groepsbedriuwen foar it grutste part bûten Nederlân binne.
 3. In bedriuw wêryn teminsten de helte fan it útjûn kapitaal wurdt meidien oan a mienskiplike ûndernimming troch teminsten twa juridyske entiteiten ûnder it struktuerregime.
 4. It tsjinstbedriuw is in ynternasjonale groep.

D'r is ek in mitigearre as ferswakke struktuerregime foar ynternasjonale groepen, wêryn de SB net autorisearre is om bestjoersleden oan te stellen of te ûntslaan. De reden hjirfoar is dat de ienheid en it belied binnen de groep mei in wetlik twa-tier bedriuw is brutsen. Dit jildt as ien fan 'e folgjende gefallen ûntstiet:

 1. It bedriuw is (i) in bestjoersbedriuw fan twa nivo's wêrfan (ii) teminsten de helte fan it útjûn kapitaal wurdt hâlden troch in (Nederlânsk as bûtenlânsk) memmebedriuw of ôfhinklike bedriuw en (iii) de mearderheid fan 'e groep's meiwurkers wurkje bûten Nederlân.
 2. Teminsten de helte fan it útjûn kapitaal fan in wetlik bedriuw mei twa nivo's wurdt hâlden troch twa as mear bedriuwen ûnder a mienskiplike ûndernimming regeling (regeling fan wjersidige gearwurking), wêrfan de mearderheid meiwurkers binnen har groep bûten Nederlân wurkje.
 3. Teminsten de helte fan it útjûn kapitaal wurdt hâlden troch in memmebedriuw as har ôfhinklik bedriuw ûnder in ûnderlinge gearwurkingsregeling dy't sels in wettich bedriuw is mei twa nivo's.

De gefolgen fan it struktuerregime

As de perioade is ferrûn, moat it bedriuw syn statuten oanpasse yn oerienstimming mei de wetlike bepalingen foar it twadielige bestjoersysteem (Artikels 2: 158-164 fan 'e DCC foar de NV en artikels 2: 268-2: 274 fan de DCC foar de BV). It bedriuw mei twa nivo's ferskilt op 'e folgjende punten fan it reguliere bedriuw:

 • De oprjochting fan in tafersjochried (as struktuer mei ien nivo boerd neffens artikel 2: 164a / 274a fan 'e DCC) is ferplichte;
 • De SB sil bredere foegen krije ten koste fan 'e foegen fan' e GMS. De SB sil bygelyks goedkeuringsrjochten krije oer wichtige besluten oer management en (ûnder it folsleine rezjym) sil direkteuren kinne beneame en ûntslaan.
 • De leden fan 'e SB wurde beneamd troch de GMS op nominaasje troch de SB, wêrfan ien tredde fan' e leden wurde beneamd troch de Undernimmingsried, De beneaming kin allinich wurde wegere troch in absolute mearderheid dy't teminsten ien tredde fan 'e útjûne haadstêd fertsjintwurdiget.

Beswierlik struktureel rezjym?

De krêft fan lytse, aktivistyske en eksklusyf winstgerjochte oandielhâlders kin wurde beknotte troch it struktuerregime. Dit komt om't de SB, troch de útwreiding fan har foegen, har kin rjochtsje op in breder skala oan belangen binnen it belang fan it bedriuw, ynklusyf it belang fan 'e oandielhâlder, wat de belanghawwenden yn' e brede sin en de kontinuïteit fan it bedriuw foardielich is. Meiwurkers krije ek mear ynfloed yn it belied fan it bedriuw, om't de Undernimmingsried ien tredde fan 'e SB beneamt.

Beheining fan oandielhâlderskontrôle

It wetlike bedriuw mei twa nivo's kin lykwols neidielich wêze as der in situaasje ûntstiet dy't ôfwykt fan 'e praktyk op koarte termyn foar oandielhâlders. Dit komt om't grutte oandielhâlders, dy't it bedriuw earder ferrike hawwe mei har ynfloed en fisy op lange termyn (lykas bygelyks yn famyljebedriuwen), beheind binne yn har kontrôle troch it boerdsysteem mei twa nivo's. Dit kin it bedriuw ek minder oantreklik meitsje foar bûtenlânsk kapitaal. Dit komt om't it wetlike bedriuw mei twa nivo's de rjochten fan beneaming en ûntslach net mear kin útoefenje - de fiergeande oefening fan dizze kontrôle - en (sels yn it mitige rezjym) it vetorjocht út te oefenjen op wichtige besluten oer behear , De oerbleaune rjochten fan oanbefelling as beswier en de mooglikheid fan ûntslach yn 't tuskentiid binne hjir mar in bleek skaad fan. De winsklikheid fan in wetlik twa-tiersysteem hinget dêrom ôf fan 'e oandielhâlderskultuer yn it bedriuw.

In op maat makke struktuerregime

Dochs is it mooglik om wat regelingen te meitsjen om de oandielhâlders fan it bedriuw te akkomodearjen binnen de limiten fan 'e wet. Hoewol bygelyks yn 'e statuten net mooglik is de goedkarring fan wichtige managementbeslissingen troch de SB te beheinen, is it mooglik om ek foar dizze besluten de goedkarring fan in oar bedriuwsorgaan (bgl. De GMS) te fereaskjen. Hjirfoar binne de normale regels foar wiziging fan 'e statuten fan tapassing. Njonken in ôfwiking yn 'e statuten is in kontraktuele ôfwiking ek mooglik. Dit is lykwols net oan te rieden, om't it net útfierber is yn bedriuwswet. Troch juridysk tastiene feroarings oan te bringen oan 'e wetlike regels fan twa nivo's, is it mooglik in wei te finen yn it rezjym dat past by it bedriuw, nettsjinsteande de ferplichte oanfraach.

Hawwe jo nei it lêzen fan dit artikel noch fragen oer it struktuerregime, of wolle jo advys op maat hawwe oer in struktuerregime? Nim dan kontakt op Law & More, Us advokaten binne spesjalisearre yn bedriuwsrjocht en sille jo graach helpe!

Persoanlike ynstellingen
Wy brûke cookies om jo ûnderfining te ferbetterjen by it brûken fan ús webside. As jo ​​​​ús Tsjinsten brûke fia in browser, kinne jo cookies beheine, blokkearje of fuortsmite fia jo webbrowserynstellingen. Wy brûke ek ynhâld en skripts fan tredden dy't trackingtechnologyen brûke kinne. Jo kinne hjirûnder selektyf jo tastimming jaan om sokke ynbêden fan tredden ta te stean. Foar folsleine ynformaasje oer de cookies dy't wy brûke, gegevens dy't wy sammelje en hoe't wy se ferwurkje, kontrolearje asjebleaft ús Privacy Policy
Law & More B.V.