Wat is kontraktwet

Kontraktsrjocht is de wet dy't omgiet mei kontrakten en oerienkomsten. Kontraktsrjocht giet oer de foarming en opname fan ôfspraken.

Law & More B.V.