Is in pensjoenregeling ferplichte?

Is in pensjoenregeling ferplichte?

Ja en nee! De haadregel is dat in wurkjouwer net ferplicht is om wurknimmers in pensjoenregeling oan te bieden. Boppedat binne wurknimmers yn prinsipe net ferplichte om mei te dwaan oan in troch de wurkjouwer fersoarge pensjoenregeling.

Yn 'e praktyk binne der lykwols in protte situaasjes wêrby't dizze haadregel net jildt, wêrtroch't in wurkjouwer net folle kar hat om in pensjoenregeling al of net oan te bieden. Ek kin in wurkjouwer de pensjoenregeling net altyd sa't hy goed fynt ûntwerpe of feroarje. It is wichtich om hjir wissichheid oer te hawwen.

Yn hokker situaasjes is in pensjoenregeling ferplichte?

  • Foar ferplichte lidmaatskip yn in yndustry pensjoenfûns;
  • De ferplichting ûnder a kollektyf oerienkomst; Beheining fanwegen de ûndernimmingsried's rjocht fan tastimming;
  • Yn it gefal fan in pre-besteande útfieringsoerienkomst;
  • Folgje a wetlike bepaling yn de Pensioenwet.

Ferplichte dielname oan yndustry pensjoenfûns

As in bedriuw ûnder it wurkgebiet fan in ferplichte yndustrypensioenfûns falt, is it gefolch dat in wurkjouwer ferplicht is de pensjoenregeling fan it pensjoenfûns oan te bieden en de meiwurker by dit fûns oan te melden. As in wurkjouwer him by fersin net oanslút by in ferplichte yndustrypensioenfûns, kin dat flinke finansjele gefolgen hawwe foar him en syn meiwurkers. Ek moat de wurkjouwer dochs letter oanslute en de wurknimmers mei retroaktyf registrearje. Dat betsjut dat alle efterstallige pensjoenbydragen noch betelle wurde moatte. Soms is ûntheffing mooglik, mar om't dit per sektor ferskilt, is it essinsjeel om dit goed te ûndersykjen. Op uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl kinne jo kontrolearje oft jo ûndernimming ûnder ien fan de ferplichte útkearingsfûnsen falt.

De measte Nederlânske wurknimmers binne ferplichte oansletten by ien fan de mear as 50 yndustrypensioenfûnsen. De bekendste yndustrypensioenfûnsen binne ABP (foar oerheid en ûnderwiis), PFZW (sûnens en wolwêzen), BPF Bouw en it Pensioenfûns Metaal en Technyk.

Pensjoenferplichtingen basearre op in kollektive oerienkomst

In cao kin bepalingen en betingsten befetsje dêr't de pensjoenregeling oan foldwaan moat of kin ferplicht foarskriuwe by hokker pensjoenfersoarger it pensjoen pleatst wurde moat. CBA-bepalingen oer pensjoenen kinne net algemien binend ferklearre wurde. Dat hâldt yn dat yn prinsipe net-oanstelde wurkjouwers en wurknimmers dêr net oan bûn binne. It is lykwols altyd fan belang om te ûndersykjen oft de wurkjouwer en wurknimmers ûnder it wurkgebiet fan in ferplichte yndustrypensioenfûns falle kinne.

Beheinings foar de wurkjouwer troch it rjocht fan de ynstimming fan de ûndernimmingsried 

It saneamde rjocht fan ynstimming fan de ûndernimmingsried beheint de kontraktuele frijheid fan de wurkjouwer op pensjoenen fierder. Dit ynstimmingsrjocht is regele yn kêst 27 fan de Wet op de Ondernemingsraden. In ûndernimmingsried is wetlik ferplicht as it bedriuw op syn minst 50 minsken yn tsjinst hat. By it fêststellen fan it oantal wurksumheden yn de ûndernimming mei gjin ûnderskie makke wurde tusken foltiids en parttime wurkjen. Op grûn fan de Wet op de ûndernimmingsrieden moat de wurkjouwer de ynstimming fan de ûndernimmingsried krije foar ûnder oare elk beslút om in pensjoenoerienkomst yn te fieren, te wizigjen of yn te lûken.

De wurkjouwer hat al in administraasje-oerienkomst oansletten mei in pensjoenfersoarger.

De wurkjouwer is yn dy situaasje hast altyd kontraktueel ferplichte om alle nije wurknimmers by de pensjoenfersoarger te registrearjen. Ien reden dêrfoar is dat in pensjoenbehearder yn prinsipe net freegje mei nei de sûnensstân fan meiwurkers. No, om foar te kommen dat allinnich meiwurkers mei minder sûnens registrearje, fereasket de pensjoenbehearder dat alle meiwurkers - of in groep meiwurkers - registrearre wurde.

Beheining fanwege wetlike foarsjenning Pensioen Wet

In wurkjouwer moat in nije meiwurker binnen ien moanne nei oansluting skriftlik ynformearje oft se wol of net meidwaan oan in pensjoenregeling. As dizze meiwurker heart by deselde groep meiwurkers dy't al meidogge oan in pensjoenregeling, begjint de nije meiwurker automatysk ek mei te dwaan oan dizze pensjoenregeling. Yn de praktyk wurdt dat meastentiids al neamd yn it oanbeane wurkkontrakt.

Meiwurkers bydrage

Giet in ferplichte pensjoenregeling de wurkjouwer? As dat sa is, wurdt yn dy regeling of de cao de maksimale bydrage fan meiwurkers oanjûn. Noat! Pensioenbydragen binne ôftrekberIt oandiel fan de wurkjouwer yn pensjoenbydragen fan wurknimmers telt as arbeidskosten. De wurkjouwer kin dizze ôfrekkenje op de winst. Dêrtroch betelje jo minder belesting.

Soarchplicht fan wurkjouwer

Ynformaasje oer it pensjoen giet fia de pensjoenfersoarger (it pensjoenfûns of in pensjoenfersekerder). Mar de wurkjouwer moat meiwurkers ek ynformearje oer guon saken. Dat wurdt soarchplicht neamd. It pensjoenfûns of pensjoenfersekerder kin dêr faaks by helpe. De wurkjouwer moat meiwurkers ynformearje oer har pensjoen:

  • By it begjin fan wurkgelegenheid. De wurkjouwer fertelt har oer de pensjoenregeling en de pensjoenbydrage dy't se sels betelje moatte. En oft wearde oerdracht mooglik is. In nije meiwurker stekt in al opboud pensjoen yn de pensjoenregeling fan de nije wurkjouwer.
  • As se al wurkje, bygelyks oer mooglikheden om in ekstra pensjoen op te bouwen.
  • As se it wurk ferlitte, lit de wurkjouwer de wurkjouwer witte dat de pensjoenregeling trochgean kin as de meiwurker in eigen bedriuw begjint. Dêrneist moat de wurkjouwer de meiwurker ynformearje oer de weardeoerdracht fan har pensjoen nei de pensjoenregeling fan har nije wurkjouwer.

Kin in wurknimmer in pensjoen wegerje?

Yn de measte gefallen is it hast net mooglik om net mei te dwaan oan in pensjoenregeling. As yn de cao in bedriuwspensioen of pensjoenpartisipaasje fêstlein is, kin de meiwurker der net út komme. As de wurkjouwer in kontrakt oangien hat mei in pensjoenfersekerder, is der meastentiids ek ôfpraat dat alle wurknimmers meidogge. As meiwurker kinne jo jo ek ôffreegje oft it ferstannich is om net mei te dwaan. Njonken jo ferplichte bydrage oan it pensjoenfûns draacht de wurkjouwer ek in part by. Ek komt pensjoenbydrage út it bruto salaris, wylst it fan jo netto salaris komme moat as jo sels begjinne te sparjen.

Feroardielden

In gewetensbeswaarde is in persoan dy't fanwegen syn religieuze oertsjûging gjin fersekering ôfslute wol. Dit hat ynfloed op it pensjoen. Se moatte dan in offisjele dispensaasje hawwe fan de Sosjale Fersekeringsbank (SVB). It oanfreegjen fan sa'n ûntheffing is frij drastysk, want de ûntheffing jildt foar alle fersekeringen. Jo wurde ek útskreaun foar AOW en WW, en jo kinne gjin soarchfersekering mear krije. Meld jo dus net oan as gewissebeswierer gewoan om út jo ferplichte pensjoenbydrage te kommen. As jo ​​erkenning krije fan SVB, binne jo net needsaaklik goedkeaper. Yn stee fan de fersekere fariant betellet de gewissebeswierer in preemje foar in sparfariant. De preemje wurdt betelle oer in spesjaal iepene spaarrekken mei in rinte. Se krije dit yn terminen troch pensjoenleeftyd oant de pot leech is.

De wurkjouwer mei de pensjoenregeling net oer de nacht feroarje.

De pensjoenregeling is in betingst foar wurkgelegenheid, en de wurkjouwer mei it net sa mar feroarje. Dit is allinnich tastien mei ynstimming fan de meiwurkers. Soms stiet yn de pensjoenregeling of cao dat iensidige oanpassing mooglik is. Mar dat mei allinnich yn swiere omstannichheden, lykas as it bedriuw fallyt dreigt te gean of omdat de wetjouwing of de CAO feroaret. De wurkjouwer moat dan syn meiwurkers op de hichte bringe fan in wizigingsfoarstel.

As in regeling binnen it bedriuw fan tapassing is, is dy yn hast alle gefallen ferplicht. As in frijwillige pensjoen oanbean wurdt, is de kaai dat elkenien meidwaan. Hawwe jo fragen nei it lêzen fan ús blog? Fiel dy frij om Kontakt ús; ús advokaten sille lokkich mei jo prate en jo passend advys jaan. 

Persoanlike ynstellingen
Wy brûke cookies om jo ûnderfining te ferbetterjen by it brûken fan ús webside. As jo ​​​​ús Tsjinsten brûke fia in browser, kinne jo cookies beheine, blokkearje of fuortsmite fia jo webbrowserynstellingen. Wy brûke ek ynhâld en skripts fan tredden dy't trackingtechnologyen brûke kinne. Jo kinne hjirûnder selektyf jo tastimming jaan om sokke ynbêden fan tredden ta te stean. Foar folsleine ynformaasje oer de cookies dy't wy brûke, gegevens dy't wy sammelje en hoe't wy se ferwurkje, kontrolearje asjebleaft ús Privacy Policy
Law & More B.V.