Ferhier beskerming Ofbylding

Rent beskerming

As jo ​​in akkommodaasje hierje yn Nederlân, hawwe jo automatysk rjocht op hierbeskerming. Itselde jildt foar jo ko-hierders en ûnderhierders. Yn prinsipe bestiet hierbeskerming út twa aspekten: hierpriisbeskerming en hierbeskerming tsjin beëindiging fan de hieroerienkomst yn 'e sin dat de ferhierder de hieroerienkomst net samar kin beëindigje. Hoewol beide aspekten fan hierbeskerming jilde foar de hierders fan sosjale húsfesting, is dit net it gefal foar de hierders fan húsfesting yn 'e frije sektor. Hokker beskerming foar hierferhier is oan 'e oarder wannear en wat presys de hierpriisbeskerming of hierbeskerming yn' e kontekst fan beëindiging fan lease ynhâldt, wurde besprutsen yn dit blog. Mar earst besprekt dit blog de tastân neamd wenromte foar de algemiene tapassing fan hierbeskerming.

Ferhier beskerming Ofbylding

Libbensromte

Foar de tapassing fan de wetlike bepalingen oangeande hierbeskerming moat it earst in fraach wêze fan wenromte. Neffens artikel 7: 233 fan it Nederlânsk Boargerlik Wetboek moat libbensromte wurde begrepen as in bebouwde ûnreplik guod foarsafier't it wurdt ferhierd as in selsstannich as net-selsstannich hûs, in karavan of in stand bedoeld foar permaninte bewenning. Der wurdt dus gjin fierdere ûnderskied makke tusken hierders fan ûnôfhinklike as net selsstannige akkomodaasje foar de doelen fan hierbeskerming.

It konsept libbensromte omfettet ek ûnreplik guod, mei oare wurden foarsjennings dy't troch har natuer ûnskiedber ferbûn binne mei it hûs, de karavan as de toanhichte of dy't diel útmeitsje fanwegen de hieroerienkomst. Yn in kompleks fan wenningen kin dit bygelyks it treppenhûs, galeryen en gongen wêze as sintrale ynstallaasjes as se troch kontrakt wurde oanwiisd as romten dy't gjin iepenbier karakter hawwe.

D'r is lykwols gjin wenromte yn 'e betsjutting fan Seksje 7: 233 fan it Nederlânsk Boargerlik Wetboek as it giet om:

 • koarte termyn gebrûk fan wenromte; oft dit it gefal is wurdt bepaald oan 'e hân fan' e aard fan it gebrûk, bygelyks as fakânsjehûs of in ruilhûs. Yn dizze sin ferwiist koarte doer dus nei gebrûk en net nei de oerienkommen tiid;
 • in ôfhinklike wenromte; dit is it gefal as it hûs wurdt ferhierd tegearre mei kommersjele romte; yn dat gefal makket it hûs diel út fan 'e hierde bedriuwsromte, sadat net de húsfesting, mar bepalingen oangeande bedriuwsromte jilde foar it hûs;
 • in wenboat; dit is in ferskynsel dat net past by de wetlike definysje fan artikel 7: 233 fan it Nederlânsk Boargerlik Wetboek. Sa'n hûs kin normaal net wurde beskôge as ûnreplik guod, om't d'r gjin bliuwende assosjaasje is mei de boaiem of de bank.

Ferhierpriis beskerming

As foldien is oan de hjirboppe beskreaune wenromte, sil de hierder earst genietsje fan beskerming foar hierprizen. Yn dat gefal binne de folgjende útgongspunten fan tapassing:

 • de ferhâlding tusken kwaliteit, ynklusyf de lokaasje fan 'e hierde akkommodaasje en tusken de hier dy't dêrfoar moat wurde betelle, moat ridlik wêze;
 • de hierder hat altyd de opsje om de earste hierpriis troch de Ferhierkommisje te beoardieljen; dit is allinich mooglik binnen 6 moannen nei it begjin fan 'e hierkontrakt; it beslút fan 'e hierkommisje is binend, mar kin noch wol foarlein wurde oan' e kantonrjochtbank;
 • de ferhierder kin net trochgean mei in ûnbeheinde hierferheging; Spesifike juridyske limiten jilde foar de hierferheging, lykas it maksimale persintaazje hierferheging bepaald troch de Minister;
 • de wetlike bepalingen oangeande hierbeskerming binne ferplichte wet, dat wol sizze, de ferhierder kin yn 'e hieroerienkomst net ôfwike fan it ten koste fan' e hierder.

Trouwens, de neamde prinsipes jilde allinich foar de hierder fan in sosjale húsfesting. Dit is de wenromte dy't falt yn 'e regulearre hiersektor en moat dêrom ûnderskieden wurde fan' e wenromte dy't ta de liberalisearre, as fergese hiersektor heart. Yn it gefal fan liberalisearre as fergese húsfesting is de hier sa heech dat de hierder net mear yn oanmerking komt foar hier subsydzje en falt dêrom bûten de beskerming fan 'e wet. De grins tusken liberalisearre en sosjale húsfesting is sawat op de hierpriis fan likernôch 752 euro per moanne. As de ôfsprutsen hierpriis dit bedrach grutter is, kin de hierder net mear fertrouwe op de hjirboppe beskreaune prinsipes, om't it dan giet om de hier fan in liberalisearre húsfesting.

Rentebeskerming tsjin beëindiging fan de hieroerienkomst

Foar de tapassing fan it oare aspekt fan hierbeskerming wurdt lykwols gjin ûnderskied makke tusken hierders fan sosjale en liberalisearre húsfesting. Mei oare wurden, dit betsjuttet dat elke hierder fan wenromte foar in grut part en automatysk beskerme wurdt tsjin beëindiging fan 'e hieroerienkomst, yn' e sin dat de ferhierder de hieroerienkomst net samar kin annulearje. Yn dizze kontekst is de hierder spesifyk beskerme om't:

 • de beëindiging troch de ferhierder beëindigt de hieroerienkomst net neffens artikel 7: 272 fan it Nederlânsk Boargerlik Wetboek; yn prinsipe is it oan 'e ferhierder om earst te besykjen beëindiging fan' e hieroerienkomst te beynfloedzjen mei wjerskanten tastimming. As dat net wurket en de hierder net akkoart giet mei de beëindiging, beëindiget de beëiniging fan 'e ferhierder de hieroerienkomst net echt. Dit betsjut dat de hieroerienkomst sa gewoan trochgiet en de ferhierder in juridyske eask moat yntsjinje foar beëindiging fan de hieroerienkomst by de kantonrjochtbank. Yn dat gefal sil de hieroerienkomst net einigje foardat de rjochtbank in ûnomkearber beslút hat nommen oer de beëiniging fan 'e ferhierder.
 • mei it each op artikel 7: 271 fan it Nederlânsk Boargerlik Wetboek, moat de ferhierder in reden foar de beëindiging opjaan; as de ferhierder de hieroerienkomst beëindigje sil, moat hy foldwaan oan de formaliteiten fan it niisneamde artikel fan it Boargerlik Wetboek. Neist de opsizzingsperioade is in grûn foar beëiniging in wichtige formaliteit yn dizze kontekst. De ferhierder moat dus ien fan 'e redenen foar beëindiging yn syn oankundiging fan beëindiging opjaan, lykas sein yn artikel 7: 274 lid 1 fan it Nederlânsk Boargerlik Wetboek:
 1. de hierder hat him net gedrage as in goede hierder
 2. it giet om hier foar in fêste perioade
 3. de ferhierder hat it hierde driuwend nedich foar eigen gebrûk
 4. de hierder stimt net yn mei in ridlik oanbod om in nije hieroerienkomst oan te gean
 5. de ferhierder wol in grûngebrûk realisearje op de ferhierde neffens in jildich bestimmingsplan
 6. de belangen fan 'e ferhierder by beëindiging fan' e hierkontrakt weagje boppe de fan 'e hierder yn' e fuortsetting fan 'e hierkontrakt (yn gefal fan hierhier)
 • de hierkontrakt kin allinich beëindige wurde troch in rjochter op grûn fan artikel 7: 274 lid 1 fan it Nederlânsk Boargerlik Wetboek; De niisneamde redenen binne wiidweidich: dat is, as juridyske prosedueres wurde fierd foar de rjochtbanken, is beëindiging fan de hieroerienkomst op oare redenen net mooglik. As ien fan 'e niisneamde redenen ûntstiet, moat de rjochtbank ek de eask fan' e hierder ta beëindiging tastean. Yn dat gefal is d'r dus gjin romte foar in (fierdere) ôfwaging fan belangen. In útsûndering jildt lykwols foar dit punt oangeande de beëindigingsgrûn foar driuwend persoanlik gebrûk. As de eask tastien is, sil de rjochtbank ek de tiid bepale foar útsetting. As de beëindigingskea fan 'e ferhierder lykwols wurdt ôfwiisd, kin de oanbelangjende hierkontrakt lykwols net wer foar trije jier wurde beëindige.

Wet op ferhiermerkbeweging

Earder wie hierbeskerming yn 'e praktyk ûnderwerp fan in soad krityk: de hierbeskerming soe te fier gien wêze en binne d'r mear hûseigners dy't it hûs graach ferhiere wolle as de hierbeskerming net sa strang wie. De wetjouwer hat gefoelich bewiisd foar dizze krityk. Om dizze reden hat de wetjouwer der foar keazen om dizze wet yn te fieren per 1 july 2016, de Wet op oerdracht fan hiermerken. Mei dizze nije wet waard de beskerming fan 'e hierder minder strang. Yn 'e kontekst fan dizze wet binne dit de wichtichste feroaringen:

 • foar hieroerienkomsten oangeande ûnôfhinklike wenromte fan twa jier of minder en foar hieroerienkomsten oangeande net-ûnôfhinklike wenromte fan fiif jier of minder is it foar de ferhierder mooglik makke te hieren sûnder hierbeskerming. Dit betsjut dat de hieroerienkomst einiget by wurking fan 'e wet nei de ôfsprutsen termyn en net hoecht te wurde beëinige troch de ferhierder lykas earder.
 • mei de ynfiering fan doelgroepkontrakten is it foar de ferhierder ek makliker makke de hieroerienkomst te beëinigjen oangeande húsfesting bedoeld foar in spesifike doelgroep, lykas studinten. As de hierder net mear ta in spesifike doelgroep heart en bygelyks net mear as studint kin wurde beskôge, kin de ferhierder makliker en rapper mei de beëiniging trochgean troch reden fan dringend persoanlik gebrûk.

Binne jo hierder en wolle jo witte foar hokker hierbeskerming jo yn oanmerking komme? Binne jo in ferhierder dy't de hieroerienkomst opsizze wol? Of hawwe jo oare fragen oangeande dit blog? Nim dan kontakt op Law & More, Us advokaten binne saakkundigen yn hierwetter en jouwe jo graach advys. Se kinne jo ek legaal helpe as jo ferhierdiskusje liedt ta juridyske prosedueres.

Persoanlike ynstellingen
Wy brûke cookies om jo ûnderfining te ferbetterjen by it brûken fan ús webside. As jo ​​​​ús Tsjinsten brûke fia in browser, kinne jo cookies beheine, blokkearje of fuortsmite fia jo webbrowserynstellingen. Wy brûke ek ynhâld en skripts fan tredden dy't trackingtechnologyen brûke kinne. Jo kinne hjirûnder selektyf jo tastimming jaan om sokke ynbêden fan tredden ta te stean. Foar folsleine ynformaasje oer de cookies dy't wy brûke, gegevens dy't wy sammelje en hoe't wy se ferwurkje, kontrolearje asjebleaft ús Privacy Policy
Law & More B.V.